INFORMACJA GOPS dotycząca nowego okresu świadczeniowego

Nowe wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenie „dobry start” przyjmowane będą:

 • Od 1 lipca 2020 on-line (w przypadku świadczeń rodzinnych dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego)
 • Od 1 sierpnia 2020 r. osobiście w formie papierowej
 • Osoby posiadające gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego mogą składać wnioski
  o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego po 25 września 2020 r.
  (w związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego dochodu z pracy
  w gospodarstwach rolnych)

Wnioski o pomoc materialną dla uczniów (stypendium szkolne) będą przyjmowane od 1 do 15 września 2020 r.

 Wnioski o dożywianie dzieci w szkole przyjmowane będą od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

Zachęcamy do składania wniosków on-line poprzez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, które można złożyć bez wychodzenia
z domu.

Przypominamy, że wnioski na świadczenie wychowawcze(500+) będzie można składać dopiero
od lutego 2021 r., ponieważ świadczenie jest obecnie przyznane do 31 maja 2021 r.

Podstawą do ustalania dochodu na okres świadczeniowy 2020/2021 jest rok bazowy 2019 oraz wszystkie utraty i uzyski dochodu następujące po tym roku (utrata bądź podjęcie zatrudnienia).

Przypominamy również o konieczności dostarczania zaświadczeń ze szkół ponadpodstawowych
dla uczniów pobierających zasiłek rodzinny w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2020 r.

Prosimy również o wypełnianie wniosków o podstawowe dane, tj. dane wnioskodawcy, członków rodziny oraz dane dzieci, o które jest wnioskowana pomoc, dane miejsca zamieszkania, numer konta bankowego, dane szkoły, do której uczęszcza dziecko. Wymienione dane przyspieszą oraz usprawnią proces rozpatrywania wniosku pod względem formalnym oraz zmniejszą czas oczekiwania w kolejce. Zwracamy również uwagę na to, że interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą od godziny 8:00 do godziny 13:00.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 roku lub kserokopia nakazu płatniczego za 2019 rok – dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego.
 2. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2019 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych oraz zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób pobierających świadczenia alimentacyjne).
 3. Wyrok zasądzający alimenty.
 4. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym.
 5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu w 2019 r. oraz stawce podatkowej w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie zryczałtowanego podatku.
 6. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:

– utrata dochodu

 • świadectwo pracy
 • pit-11

– uzyskanie dochodu

 • umowa o pracę
 • zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto z drugiego miesiąca pracy
 1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 2. Zaświadczenie z KRUS o przebywaniu na zasiłku chorobowym za rok 2019 wszystkich osób ubezpieczonych w KRUS.
 3. W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami kraju podczas wypełniania wniosku należy podać:

– adres zamieszkania i zatrudnienia poza granicami RP

– określenie charakteru wyjazdu (praca zarobkowa)

– wskazanie adresu oraz nazwy pracodawcy lub miejsca prowadzenia działalności.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dożywianie dzieci w szkole i stypendium szkolne:

 1. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2019 roku lub kserokopia nakazu płatniczego za 2019 rok – dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego.