Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające schronienie uchodźcom z Ukrainy mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł dziennie od osoby.

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni nieodpłatne zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Wnioski o świadczenie  pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można pobrać oraz składać w:

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach
 • elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP – adres skrzynki podawczej: epuap.gov.pl  GOPSBORKI – (należy wybrać sprawy ogólne – pismo do urzędu ,wniosek taki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego),
 • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki.

 Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu składającego wniosek;
 • PESEL składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada lub rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane przez GOPS Borki w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W celu uniknięcia nadużyć, GOPS ma prawo weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.