Nabór wniosków w ramach Programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:    https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/1340102/zalacznik-nr-7-do-programu-ow-2023-docx.html

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 3 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Nabór wniosków w ramach Programu

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, tj.:

  1. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami łącznie: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. dorosłym osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) orzeczenia równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług asystencji osobistej celem zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne, zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:   

https://www.gov.pl/attachment/13c78777-89ab-4d1a-9911-4ea742ea1f0a

 Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia  o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

https://www.gov.pl/attachment/79bb13f3-aaf6-471f-996f-3ebe89120cf5