PRZERWA W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ

 Informujemy, iż przerwa w wydawaniu zaświadczenia przez gminy w przypadku osób fizycznych lub członków ich gospodarstw domowych uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego – dotyczy terminu od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, gmina nie ma możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie może wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

BON ENERGETYCZNY

Od 1 lipca 2024 r. pojawi się bon energetyczny, który będzie formą wsparcia finansowego, wprowadzoną w ramach ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Celem ustawodawcy jest złagodzenie skutków podwyżek cen dla odbiorców, którzy z różnych przyczyn mogą mieć trudności w pokrywaniu rachunków za prąd. W ramach bonu energetycznego przewidziano wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób i gospodarstw domowych, które nie przekraczają określonego dochodu. Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Nabór wniosków o przyznanie bonu energetycznego rozpocznie się 1 sierpnia 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r.  Wnioski złożone po tym terminie  pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać do odpowiedniego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która składa wniosek.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego i dokonuje podziału na 4 grupy gospodarstw domowych:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

4)dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób-600zł.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1) dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

4)dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2024/2025

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, 1209 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Przypominamy!

W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłaszać do GOPS Borki  każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo do pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania).

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025

Od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2025 roku będzie obowiązywał nowy okres zasiłkowy 2024/2025.

W celu ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy złoży odpowiedni wniosek – druki wniosków do pobrania w GOPS Borki.

Uwaga:

Od 1 lipca 2024 roku można składać wnioski na okres zasiłkowy 2024/2025 wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2024 również tradycyjnie (wnioski papierowe).

Zasiłek rodzinny  uzależniony jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia ww. dochodu świadczenie przysługuje w formie złotówka za złotówkę.

Przypominamy!

W trakcie pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy zgłaszać do GOPS Borki  każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo do pobierania świadczeń (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zaprzestanie nauki w szkole lub szkole wyższej, zmiana miejsca zamieszkania).

Niepoinformowanie instytucji wypłacającej zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami.