Nabór wniosków w ramach Programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:    https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/1340102/zalacznik-nr-7-do-programu-ow-2023-docx.html

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 3 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Nabór wniosków w ramach Programu

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, tj.:

 1. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami łącznie: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. dorosłym osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) orzeczenia równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług asystencji osobistej celem zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne, zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:   

https://www.gov.pl/attachment/13c78777-89ab-4d1a-9911-4ea742ea1f0a

 Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia  o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

https://www.gov.pl/attachment/79bb13f3-aaf6-471f-996f-3ebe89120cf5

Dożywianie dla dzieci w szkole

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 do 16 stycznia 2023 roku, będą przyjmowane wnioski na dożywianie w szkole na drugi semestr szkolny.

Prosimy o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów i złożenie ich razem z wnioskiem.

Dochód liczony będzie za miesiąc grudzień 2022 r.

Wypłata dodatku węglowego

Uwaga Informacja!

Wypłata dodatku węglowego odbędzie się 29.12.2022 r (czwartek). Osoby, które wskazały numer konta bankowego otrzymają w tym dniu przelew. Natomiast osoby, które nie posiadają numeru konta bankowego są proszone o odebranie dodatku w kasie urzędu gminy od godziny 8.30.

Przypominamy również, że w czwartki Urząd Gminy otwarty jest do godziny 17.00

21.11.2022 r. – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

„Pracownik socjalny to nie tylko zawód. To misja.

 To nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg.

Nasza praca to wyzwania, odpowiedzialność, a czasem niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki Naszym działaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję. Wiemy, że jesteśmy potrzebni”

Zawód pracownika socjalnych nie należy do łatwych. Nasi klienci mają różne oczekiwania i potrzeby. Nie zawsze jest przyjemnie. Mimo to praca daje Nam wiele radości i satysfakcji. 

Praca wymaga od Nas wiedzy z wielu dziedzin,  a także znajomości przepisów prawa oraz współpracy z wieloma instytucjami.

 W pracy uczymy się także siebie i rozwijamy swoją osobowość. 

Głównym problemem są oczekiwania ludzi i często niemożność zaspokojenia wszystkich zgłaszanych potrzeb.

 Odczuwamy satysfakcję, gdy osoba lub rodzina poradziła sobie z własnymi problemami.

Zespół Interdyscyplinarny

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.


Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dodatek elektryczny

Dodatek eklektyczny

Dodatek elektryczny to kolejne  – świadczenie mające pomóc gospodarstwom domowym w opłaceniu rosnących kosztów ogrzewania. Kto będzie mógł skorzystać z dodatku? Jaka jest jego wysokość? Kiedy będzie można złożyć wniosek? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto będzie mógł skorzystać z dodatku elektrycznego?

Świadczenie będzie przeznaczone dla gospodarstw domowych, których podstawowym źródłem ciepła jest ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.

⚠ Jeśli gospodarstwo domowe posiada kilka źródeł ogrzewania, a złożyło wniosek lub został już przyznany dodatek do innego paliwa, to nie otrzyma dofinansowania do ogrzewania energią elektryczną. ⚠

Czy dodatek elektryczny jest uzależniony od kryterium dochodowego?

Nie. Wypłata dodatku elektrycznego nie jest zależna od kryterium dochodowego.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość świadczenia będzie zależała od zużycia energii elektrycznej. Gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać:

 • 1000 zł – przy zużyciu poniżej 5 MWh,
 • 1500 zł – przy zużyciu powyżej 5 MWh.

Podstawą do otrzymania pomocy finansowej w ramach dodatku elektrycznego będzie złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dodatek elektryczny nie jest możliwe bez wcześniejszego złożenia deklaracji źródeł ciepła (CEEB) .

Kiedy złożyć wniosek?

Według projektu ustawy, wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Kiedy dodatek elektryczny będzie wypłacany?

Pieniądze w ramach świadczenia trafią na konta wnioskujących najpóźniej do 31 marca 2023 roku.