Asystent rodziny

Asystent Rodziny

Rodzina, mimo współczesnych zmian w społeczeństwie, nadal jest podstawową grupą społeczną. Funkcjonuje jako zintegrowana jednostka, która spełnia funkcję wychowawczą. Składają się na to warunki ekonomiczne, kulturalne, społeczne oraz więzi pomiędzy jej członkami. Rodzinę w wypełnianiu tych ról wspierają różne instytucje pomocowe (oświatowe, zdrowotne, społeczne).

Gdy jednak zachodzi trudność w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistycznego, jakim jest usługa asystenta rodziny. Jest dostępna zarówno dla rodzin wieloproblemowych, jak i tych które znalazły się w tymczasowo kryzysie. Asystent rodziny jest osobą pracującą w rodzinie, z rodziną i na jej rzecz. Towarzyszy, wspiera, ale nie wyręcza, motywuje do poprawy warunków życiowych, głównie dla dobra i bezpieczeństwa dzieci. Asystent pracuje w rodzinach, w których są dzieci i w tych, których potomstwo przebywa w pieczy zastępczej. Pracuje wówczas nad umożliwieniem powrotu do domu rodzinnego. Relacja asystenta rodziny z rodziną opiera się na współpracy i odbywa się za zgodą stron.

Do głównych zadań asystenta rodziny należy:

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych, psychologicznych, wychowawczych. Ponadto wspieranie aktywności społecznej rodziny, motywowanie do poszukiwania i utrzymania pracy. Asystent rodziny współpracuje również z innymi instytucjami, aby móc w kompleksowy sposób wspomóc rodziny. Wraz z podopiecznymi asystent rodziny opracowuje plan pracy i wspólnie kierują działania, aby zrealizować założone cele.

Usługa asystenta rodziny jest już coraz bardziej powszechna i profesjonalna. Osoby, które pracują w tym charakterze, najczęściej posiadają wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna), a ponadto stale się dokształcają w różnych dziedzinach. Asystent bywa nazywany przyjacielem z urzędu, ponieważ jest w rodzinie często i nawiązuje z nią relacje.