Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy – przysługuje on w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy:

Osoba lub rodzina gdy występuje jedna z podanych wyżej okoliczności i dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto, w rodzinie na osobę 528zł netto.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.