Dostępność

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach.

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://www.gopsborki.naszbip.pl/

Kontakt z GOPS w Borkach możliwy jest w szczególności poprzez

1.Telefon: 81 857 42 77

2. Fax: 81 857 42 77

3. Adres poczty elektronicznej: gops@gminaborki.pl

4. Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
ul. Wojska Polskiego 41, 23-345 Borki

5. Za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza na portalu www.epuap.gov.pl

Strona BIP GOPS w Borkach  (http://www.gopsborki.naszbip.pl/) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie BIP GOPS w Borkach informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 10 maja 2017 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 2. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Data publikacji sporządzenia deklaracji: 2020-04-02

Data publikacji deklaracji: 2020-04-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach znajduje się w budynku stanowiącym własność Gminy Borki,  w którym na potrzeby działalności statutowej GOPS zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Pomieszczenia nie spełniają podstawowych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

W zakresie dostępności architektonicznej siedziby GOPS

Do pomieszczeń użytkowanych przez GOPS prowadzi wejście główne do budynku, które posiada bariery w postaci schodów bez zastosowania żadnych ułatwień w dostępie dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada parkingu a utwardzony teren wokół budynku. Nie ma ułatwień w postaci miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach otrzymał akredytację w zakresie dostępności komunikacyjnej dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (akredytacja nadawana przez Fundację ASDreamer w Lublinie).