Dostępność

Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach.

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej  https://www.gopsborki.pl/

Kontakt z GOPS w Borkach możliwy jest w szczególności poprzez

1. Telefon: 81 857 42 77

2. Fax: 81 857 42 77

3. Adres poczty elektronicznej: gops@gminaborki.pl

4. Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
ul. Wojska Polskiego 41, 23-345 Borki

5. Za pośrednictwem Elektroniczna Skrzynka Podawcza na portalu www.epuap.gov.pl

Strona GOPS w Borkach  (https://www.gopsborki.pl/) jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 2. widoczny fokus,
 3. wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Data publikacji sporządzenia deklaracji: 2020-04-02

Data publikacji deklaracji: 2020-04-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach znajduje się w budynku stanowiącym własność Gminy Borki,  w którym na potrzeby działalności statutowej GOPS zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Pomieszczenia nie spełniają podstawowych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej siedziby GOPS

Do pomieszczeń użytkowanych przez GOPS prowadzi wejście główne do budynku, które posiada bariery w postaci schodów bez zastosowania żadnych ułatwień w dostępie dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku posiadają bariery w postaci progów oraz nieumocowanych wycieraczek. Dzwonek do drzwi, przywołujący pracownika jest umieszczony powyżej schodów i na wysokości uniemożliwiającej skorzystanie z pozycji siedzącej. Toalety w budynku nie spełniają standardu  dostępności.

Budynek nie posiada parkingu a utwardzony teren wokół budynku. Nie ma ułatwień w postaci miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach otrzymał akredytację w zakresie dostępności komunikacyjnej dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (akredytacja nadawana przez Fundację ASDreamer w Lublinie).
 3. Sześcioro pracowników GOPS posługuje się polskim językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym.

Dodatkowe ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 1. W siedzibie GOPS jest miejsce do oczekiwania przeznaczone dla klientów z dziećmi, wyposażone w akcesoria dla dzieci.

 

Raport Dostępności GOPS w Borkach.