Świadczenia rodzinne

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach dotycząca nowego okresu świadczeniowego

Nowe wnioski o świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenie „Dobry start” tzw. 300 + przyjmowane będą:

  • Od 1 lipca 2019 r. on-line (elektronicznie)
  • Od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w formie papierowej do 31 października (fundusz alimentacyjny, oraz do 30 listopada zasiłek rodzinny),
  • Od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w formie papierowej do 30 września ( świadczenie 500+)
  • Po 25 września 2019 r. dla osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego (w związku z ogłoszeniem przez GUS wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych),

Świadczenie „Dobry start” (tzw. 300 +) przysługuje raz w roku na dziecko rozpoczynające rok szkolny (pierwsza klasa szkoły podstawowej) dzieci do ukończenia przez nie 20  roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski o pomoc materialną dla uczniów ( stypendium) będą przyjmowane :

Od 1 do 16 września 2019 r.

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1300 z przerwą od 1100 do 1130 .

 

Zmiany w świadczeniach wychowawczych

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r., to wypłata świadczenia do końca października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Przypominamy również o konieczności dostarczania zaświadczeń ze szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów pobierających zasiłek rodzinny w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 r.

 

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze już bez dochodu oraz na świadczenie „Dobry start ”zachęcamy do składania wniosków on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl przez bankowość elektroniczną, które można złożyć bez wychodzenia z domu.

Podstawą do ustalania dochodu na okres świadczeniowy 2019/2020 jest rok bazowy 2018 oraz wszystkie utraty i uzyski dochodu następujące po tym roku (utrata bądź podjęcie zatrudnienia).

W związku z wejściem w życie ustawy RODO osoby ubiegające się o świadczenia prosimy o zabieranie ze sobą danych osobowych członków rodziny tj.: PESEL, danych szkoły, gdyż dane posiadane przez nas nie będą udostępniane oraz interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Prosimy także o wypełnianie wniosków o podstawowe dane tj. dane wnioskodawcy, członków rodziny oraz dane dzieci, o które jest wnioskowana pomoc, dane miejsca zamieszkania, numer konta bankowego, dane szkoły, do której dziecko uczęszcza. Wymienione dane przyspieszą oraz usprawnią proces rozpatrywania wniosku pod względem formalnym oraz zmniejszą czas oczekiwania w kolejce.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia:

1. Zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły dla ucznia, który ukończył 18 rok życia

2. Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły dla ucznia dojeżdżającego do szkoły poza miejscem zamieszkania

3.Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły dla ucznia przebywającego w internacie

4.Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2018 lub kserokopia nakazu płatniczego za 2018 rok – dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne powyżej 1 ha fizycznego. Dla osób ubiegających się o stypendium szkolne zaświadczenie za sierpień 2019 r., a osoby wnioskujące o „dożywianie” zaświadczenie za lipiec 2019 r.

5.Zaświadczenie od komornika sądowego za 2018 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób pobierających świadczenia alimentacyjne).

6.Wyrok zasądzający alimenty, chyba że uzyskanie takiego wyroku jest niemożliwe np. drugi rodzic nie żyje.

7.Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).

8.Zaświadczenie/oświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym.

9.W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:

– utrata dochodu- świadectwo pracy; pit-11

– uzyskanie dochodu – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie z drugiego miesiąca pracy – zaświadczenie o dochodzie netto.

  1. Nr PESEL wszystkich członków rodziny
  2. W przypadku uzyskania dochodu (np. podjęcie zatrudnienia itp.) w roku kalendarzowym tj. 2018 dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.
  3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
  4. Zaświadczenie z KRUS o przebywaniu na zasiłku chorobowym za rok 2018 wszystkich osób ubezpieczonych w KRUS.
  5. W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami kraju podczas wypełniania wniosku należy podać :

-adres zamieszkania  i zatrudnienia poza granicami RP,

-określenie charakteru wyjazdu ( praca zarobkowa)

-wskazanie adresu oraz nazwy pracodawcy lub miejsc prowadzenia działalności.

  1. Decyzje przyznającą zasiłek rodzinny – dla osób ubiegających się o stypendium szkolne oraz o „dożywianie”.