Pomoc po opuszczeniu Zakładu Karnego

Pomoc jest skierowana do osób mających trudności po opuszczeniu zakładu karnego. Osoby te mogą być objęte zarówno pomocą pieniężną jak i niepieniężną.
Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba której dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej 776 zł netto,
  • w rodzinie na osobę 600 zł netto lub 200 % kryterium.
Terminy i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 KPA wynosi 30dni.