Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Nabór wniosków – edycja 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

– edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje o rozpoczęciu wstępnej rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który będzie realizowany przez tut. Ośrodek w roku 2024.

Wcześniejsze zgłoszenia adresatów programu pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Borki zabezpieczyć na ten cel środki  finansowe na rok 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć 3 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym: 

    1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; 

    2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról 

w rodzinie; 

    3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

    4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się 

z otoczeniem.

Program skierowany jest do:

    1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

    2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

        a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

        b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

        c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgodnie z zaleceniami określonymi w Programie, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osób:

    a. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

    b. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

    c. z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Kwalifikacje osób świadczących usługi asystencji osobistej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

                1. niebędące 

– członkami rodziny* uczestnika;

– opiekunami prawnymi uczestnika;

– osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. 

*za członków rodziny uczestnika uznaje się: wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu; osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

                2. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach:

                    a. asystent osoby niepełnosprawnej;

                    b. opiekun osoby starszej;

                    c. opiekun medyczny;

                    d. pedagog;

                    e. psycholog;

                    f. terapeuta zajęciowy;

                    g. pielęgniarka;

                    h. siostra PCK;

                    i. fizjoterapeuta.

lub 

        2.1. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie* w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; 

* posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie 

z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu. 

lub 

        2.2. wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

WAŻNE:

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień z 2.2. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień 2 lub 2.1.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci 

z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

    1. zaświadczenie o niekaralności;

    2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

    3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni w siedzibie i w godzinach pracy Ośrodka bądź pod numerem tel. (81) 857- 42-77. 

Osoby chętne do skorzystania z Programu powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach do dnia 12.09.2023 r.

Link:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

GOPS informuje, że w dniach od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borki.

Nabór wniosków w ramach Programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:    https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/1340102/zalacznik-nr-7-do-programu-ow-2023-docx.html

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 3 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Nabór wniosków w ramach Programu

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, tj.:

  1. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami łącznie: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. dorosłym osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) orzeczenia równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług asystencji osobistej celem zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne, zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:   

https://www.gov.pl/attachment/13c78777-89ab-4d1a-9911-4ea742ea1f0a

 Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia  o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

https://www.gov.pl/attachment/79bb13f3-aaf6-471f-996f-3ebe89120cf5

Dożywianie dla dzieci w szkole

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 do 16 stycznia 2023 roku, będą przyjmowane wnioski na dożywianie w szkole na drugi semestr szkolny.

Prosimy o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów i złożenie ich razem z wnioskiem.

Dochód liczony będzie za miesiąc grudzień 2022 r.

Wypłata dodatku węglowego

Uwaga Informacja!

Wypłata dodatku węglowego odbędzie się 29.12.2022 r (czwartek). Osoby, które wskazały numer konta bankowego otrzymają w tym dniu przelew. Natomiast osoby, które nie posiadają numeru konta bankowego są proszone o odebranie dodatku w kasie urzędu gminy od godziny 8.30.

Przypominamy również, że w czwartki Urząd Gminy otwarty jest do godziny 17.00

21.11.2022 r. – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

„Pracownik socjalny to nie tylko zawód. To misja.

 To nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg.

Nasza praca to wyzwania, odpowiedzialność, a czasem niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki Naszym działaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję. Wiemy, że jesteśmy potrzebni”

Zawód pracownika socjalnych nie należy do łatwych. Nasi klienci mają różne oczekiwania i potrzeby. Nie zawsze jest przyjemnie. Mimo to praca daje Nam wiele radości i satysfakcji. 

Praca wymaga od Nas wiedzy z wielu dziedzin,  a także znajomości przepisów prawa oraz współpracy z wieloma instytucjami.

 W pracy uczymy się także siebie i rozwijamy swoją osobowość. 

Głównym problemem są oczekiwania ludzi i często niemożność zaspokojenia wszystkich zgłaszanych potrzeb.

 Odczuwamy satysfakcję, gdy osoba lub rodzina poradziła sobie z własnymi problemami.