4 stycznia – Światowy Dzień Braille’a.

 

Każdego roku, 4 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Braille’a. Właśnie w ten dzień przypada rocznica urodzin Louisa Braille’a, który był twórcą alfabetu dla niewidomych. Sam utracił wzrok mając niespełna 3 lata.

Alfabet Braille to system pisma dotykowego, stworzony z myślą o osobach niewidzących oraz słabowidzących. Pismo złożone jest ze znaków, które są połączeniem sześciu wypukłych punktów, rozmieszczonych w dwóch kolumnach. W każdej z nich znajdują się trzy punkty. Kombinacja ich umożliwia ułożenie sześćdziesięciu czterech znaków.

Alfabet ten używany jest we wszystkich językach świata.

Główną zaletą jest umożliwienie niewidomym czytania różnorakich tekstów, a także lepsze porozumiewanie się ze światem.

Dzisiejsze technologie pomagają niewidomym zwiększyć komfort życia. Dzięki nim mogą korzystać z Internetu czy słuchać książek. Coraz więcej urządzeń, takich jak chociażby bankomaty posiadają alfabet Braille’a.

Kim był Louis Braille?

Louis Braille był organistą pochodzącym z Francji, który stracił wzrok w czasie wypadku w warsztacie swoich rodziców mając zaledwie trzy lata. W domu mimo to uczył się alfabetu, poprzez dotykanie liter stworzonych z gwoździ w deskach.

Uczęszczając do szkoły poznał emerytowanego kapitana, który wprowadził go w tajniki systemu korespondencji używanego przez francuską armię. Louis w wieku 16 lat opracował własny system pisma, który znacznie ułatwił życie niewidomych.

Warto pamiętać, że niewidome osoby mają znacznie lepszy zmysł dotyku od osób widzących, dlatego należy stwarzać im jak najwięcej okazji do dotykowego poznawania różnorakich przedmiotów. Podobnym dniem do Braille’a jest Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, który przypada 15 października.

APEL Kierownika GOPS w Borkach

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje o kolejnych przypadkach śmierci w wyniku wychłodzenia. Alarmujące statystyki sięgające 13 ofiar skłaniają do refleksji nad rolą pomocy sąsiedzkiej i gotowości do niesienia wsparcia pośród członków społeczności lokalnej. Mając na uwadze trwający okres zimowy, związany ze spadkiem temperatur, co niesie ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia kierownik wraz z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach zwraca się z prośbą o uważność na potrzeby innych mieszkańców gminy, aktywną postawę i niezwłoczne zawiadamianie odpowiednich służb w każdym przypadku podejrzenia, że osoba potrzebuje pomocy. Na wychłodzenie najbardziej narażone są osoby starsze, z niepełnosprawnością, żyjące samotnie oraz bezdomni.

Zwracamy się z apelem o niezwłoczne informowanie odpowiednich służb tj. policja lub pogotowie ratunkowe w sytuacji podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia innej osoby. O wskazanym fakcie można również powiadomić pracowników socjalnych GOPS. Przypominamy o funkcjonowaniu telefonu alarmowego GOPS:    511 55 28 90

Aktywna i solidarna postawa mieszkańców gminy wobec osób potrzebujących, w tym samotnych, a przede wszystkim bezdomnych pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych. Pamiętajmy, że wskazane aktywne działania mogą uratować życie osobie, której grozi wychłodzenie. To Państwa wrażliwość na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pozwoli uniknąć tragicznych w skutkach następstw, związanych z trwającym okresem zimowym.

Ważne telefony:

Dzielnicowy Gminy Borki:  ASP. SZT. PIOTR PURGAŁ TEL. 83 351 22 54,  798 003 595

GOPS w Borkach: 81 857 42 77, telefon alarmowy GOPS: 511 55 28 90

Telefon interwencyjny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: 987

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe.

 

Niech magiczny czas Bożego Narodzenia

spędzony w atmosferze domowego ciepła,

serdeczności i odpoczynku

będzie zwiastunem wspaniałego Nowego Roku!

Niech da nam radość i wytrwałość

w dążeniu do ambitnych celów

i wyzwań oraz wszelką pomyślność –

w małych i wielkich sprawach!

 

Życzy

kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Borkach

      wraz z pracownikami

Wypłata świadczeń.

Informujemy, że wypłata  świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych zasiłków z pomocy społecznej  odbędzie się w dniu 18 grudnia w kasie UG Borki lub na konto bankowe.

Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez GOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż GOPS.

Powrót do zdrowia – powrót do pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi projekt aktywizacji zawodowej dla osób, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy.
Projekt PFRON-u „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” składa się z trzech modułów: zawodowego, medycznego i psychospołecznego.

Uczestnicy przebywają w czterech Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), Ustroniu (woj. śląskie), Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz Grębiszewie (woj. mazowieckie).
Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób niepełnosprawnych, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Co ważne – poszukujemy osób, które po rehabilitacji i przekwalifikowaniu zawodowym będą mogły podjąć zatrudnienie.
Jest to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu podniesienie jakości i skuteczności rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, tak aby mogły aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym i społecznym.

Trwa rekrutacja
Długość pobytu w ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego, jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (od trzech do dziewięciu miesięcy). Do wyboru możliwy jest pobyt stacjonarny lub – dla osób mieszkających w pobliżu ośrodka – codzienny dojazd na zajęcia. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty pokrywane są z funduszy UE (Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój) oraz z  budżetu państwa.
W Ośrodku uczestnicy będą mogli ocenić stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność, wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania czy wreszcie znaleźć pracę dopasowaną do swoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Rekrutację prowadzi PFRON – zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. 22 50 55 600 lub mailowo: ork@pfron.org.pl.
Przed przystąpieniem do Projektu należy wypełnić i odesłać do PFRON Formularz zgłoszeniowy, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej – badania lekarskie i psychologiczne. Po pozytywnym orzeczeniu zapraszają uczestników do Ośrodka.

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Dokumenty_zgloszeniowe.pdf

UODO ostrzega przed publikowaniem zdjęć dzieci w internecie.

Przed wyrażaniem zgody na publikację wizerunku dzieci zawsze warto pomyśleć o obecnych i przyszłych konsekwencjach takiego działania – przypomniał Urząd Ochrony Danych Osobowych.

“Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, jednakże nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych” – podkreśla UODO. “Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga także zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter zdjęcia” – dodano w komunikacie.

UODO zaznaczyło, że na gruncie ochrony danych osobowych podstawą przetwarzania wizerunku najczęściej jest zgoda, która musi precyzyjnie określać, jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku. Osoba wyrażająca zgodę musi zrobić to wprost oraz ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać.

Z kolei administrator tych danych ma obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, komu udziela tej zgody oraz jaki jest zakres przetwarzania danych. “Należy też pamiętać, że wycofanie takiej zgody musi być zaś równie łatwe, jak jej wyrażenie” – czytamy.

W komunikacie wskazano również, że przetwarzanie danych osobowych dziecka do lat 16 wymaga wyrażenia zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską. UODO podkreśliło, że nikt nie ma prawa wymuszać na rodzicach takiej zgody, a decyzja ta musi zostać podjęta przez nich swobodnie.

“Jeśli taka zgoda stanowi, np. wynika z postanowień umowy, to jest klauzulą niedozwoloną i nie jest ona wiążąca dla osoby, która ją wyraziła. Oznacza to, że zgody po prostu nie ma, a rozpowszechnianie wizerunku dziecka odbywa się bezprawnie i przysługują roszczenia ochronne” – zaznaczono.

“Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami, w sytuacji gdy chodzi o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, zgoda jednego z rodziców nie jest wystarczająca. Publikacja wizerunku dziecka w określonym miejscu i czasie należy do istotnych praw dziecka, dlatego w przypadku sporu pomiędzy rodzicami, zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o., o sprawach istotnych dla dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy” – przekonuje UODO. (PAP)

APEL W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła się z apelem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pilnego podjęcia zmian legislacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej. Apel ten podyktowany jest wciąż powtarzającymi się zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu pracowników socjalnych. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych ataków na pracowników pomocy społecznej. Do aktów przemocy doszło m.in. w Radomsku, Złotoryi, Zabrzu, Lublinie i Kaliszu.

Strona społeczna już co najmniej od 2018 r. postuluje wprowadzenie ustawowej powinności zagwarantowania przez pracodawców, organy władzy i administracji rządowej oraz samorządowej odpowiednich warunków dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym, co powinno się odbywać w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Federacja domaga się również ustawowych gwarancji dotyczących przeprowadzania systematycznych szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa i stanowiących naturalny element zapobiegania, który może pomóc uratować życie lub zdrowie pracowników w sytuacji kryzysowej.

Zmiany na gruncie wskazanej materii są zmianami długo oczekiwanymi przez środowisko. Apel jest swoistym wezwaniem do dialogu, mającym na celu wypracowanie skutecznych rozwiązań chroniących wskazaną grupę zawodową. Zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu pracowników socjalnych, pomimo incydentalnego charakteru, są brzemienne – skutki odczuwa nie tylko pracodawca, ale przede wszystkim ich rodziny.

Źródło:

http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/przywitanuie_malg.pdf