OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Nabór wniosków – Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41 do dnia 30 listopada 2022r., w  godzinach pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wypłata dodatku węglowego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Borki,

informujemy, iż w dniu 05.10.2022 r. gmina rozpocznie wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy będzie wypłacany w Kasie Urzędu Gminy Borki od godziny 10.00, natomiast osobom, które podały we wniosku numer konta bankowego, będzie realizowany w tym dniu przelew .

Bank Żywności

❗️❗️❗️ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności w Sitnie odbędzie się:

w poniedziałek i wtorek (26-27.09.2022 r.)

od godz. 10.00 do godz. 13.00 w Domu Ludowym w Sitnie.

Wniosek na dodatek do ogrzewania do innych niż węgiel źródeł ciepła (pelet, drewno, LPG, olej)

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW
NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁ KORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

GOPS W Borkach informuje o możliwości składania wniosków w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG lub olejem opałowym.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r., poz.1967). Zgodnie z tym aktem prawnym gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w wysokości:

  1. 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  2. 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  3. 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  4. 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach – pokój nr. 3 i 5.

Przedłużenie terminu wypłat dodatku węglowego

W związku ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Borki wnioskami o przyznanie dodatku węglowego, informujemy, że rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w terminie wydłużonym o kolejne 30 dni – stosownie do art. 35 § 3 KPA.

Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków jest oczekiwanie na środki finansowe.

Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Stypendium szkolne

GOPS informuje, że w dniach od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borki.

Ważna informacja!

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Zgodnie z zapisem ustawy w jednym domu jednorodzinnym opalanym przez jeden kocioł na węgiel, mogą mieszkać członkowie rodziny prowadzący oddzielne gospodarstwa domowe i każde z tych  gospodarstw może złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 1- 2. 09.2022 r. (czwartek -piątek) nie będą przyjmowane wnioski na dodatek węglowy.

Dobry Start

Od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną o świadczenie 300+ z programu Dobry Start.

Świadczenia z programu Dobry Start trafiają do rodziców wyłącznie na konta bankowe.

​​​​​​​Program „Dobry start” w 2022 r. to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia.

Rodzic składa wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry Start” za pośrednictwem:

👉portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

👉portalu Emp@tia,

👉bankowości elektronicznej.