INFORMACJA O ZMIANACH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH – OD DNIA 01.01.2024R.

Z dniem 1.01.2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym (Dz.U. z 2023r. poz.1429), która zmienia zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

 1.                     NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1.01.2024 r.
 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  1. zostanie zlikwidowany od 1.01.2024 r., 
  1. dodatkowe istotne informacje w punkcie II – przepisy przejściowe.
 3. Świadczenie pielęgnacyjne (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne)
  1. będzie wypłacane tylko na osoby do ukończenia 18 roku życia, będzie możliwe łączenie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego oraz pracy zawodowej (nadal konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, przysługiwać będzie również nowym podmiotom: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, osoby inne niż matka i ojciec, na których zgodnie z Kodeksem Cywilnym ciąży obowiązek alimentacyjny, będą miały łatwiejszy dostęp do uzyskania świadczenia, W przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną, kwota świadczenia zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana będzie opieka – warunkiem jest złożenie przez opiekuna wniosku, możliwe będzie jednoczesne pobieranie m.in. emerytury, renty, zasiłku stałego,
  1. dodatkowe istotne informacje w punkcie II – przepisy przejściowe.
 • Zasiłek dla opiekuna
  • W sprawach nieuregulowanych stosowane będą przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujące do dnia 31.12.2023 r.,
 •  dodatkowe istotne informacje w punkcie II – przepisy przejściowe.
 • Przepisy przejściowe dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – do których prawo powstało w okresie do dnia 31.12.2023r.:
 1. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy złożone do 31.12.2023 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.
 2. Do wszystkich świadczeń, do których prawo powstało do dnia 31.12.2023 r., obowiązują dotychczasowe zasady i są ważne do końca okresu, na które zostały przyznane.

Oznacza to, m.in. że w trakcie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na dotychczasowych zasadach nadal nie będzie można podjąć zatrudnienia, pobierać renty/emerytury itd.  Osoba chcąca skorzystać ze świadczeń na nowych zasadach (z możliwością zatrudnienia) będzie musiała złożyć oświadczenie o rezygnacji z dotychczas pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego oraz złożyć nowy wniosek po 1.01.2024 r.

 • Nowe wnioski po 1.01.2024 r. będą mogły być złożone tylko na dzieci do ukończenia 18 roku życia. Jeśli po 1.01.2024 r. z pobierania świadczenia zrezygnuje opiekun niepełnosprawnej osoby dorosłej, nie będzie możliwości kontynuowania świadczenia pielęgnacyjnego w żadnej formie. W przypadku rezygnacji z pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego po  01.01.2024 r., nie będzie już możliwy powrót do tego świadczenia.
 • Osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach zachowują prawo do tego zasiłku również na kolejne okresy zasiłkowe, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia 1 listopada (tj. do 1 lutego kolejnego roku). Ta sama zasada będzie obowiązywać w kolejnych okresach zasiłkowych.
 • Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach, mogą kontynuować pobieranie świadczenia również w przypadku otrzymania przez osobę niepełnosprawną kolejnego orzeczenia. Warunkiem jest złożenie wniosku o kolejne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia. 
 • W przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna oraz jednoczesnego złożenia wniosku o świadczenie wspierające do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy poinformować o tym organ wypłacający wyżej wymienione świadczenia. W takiej sytuacji wypłata powyższych świadczeń zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.
 • Nie jest możliwe jednoczesne pobieranie świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie wypłacone świadczenia mogą zostać uznane za nienależnie pobrane, co skutkować będzie koniecznością ich zwrotu przez opiekuna wraz z odsetkami.

 III.                ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE.

Świadczenie wspierające wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych od ukończenia 18 roku życia, a jego wysokość oraz termin otrzymania zależeć będą od otrzymania decyzji wydawanej na wniosek klienta przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ilość punktów w skali potrzeby wsparciaWysokość świadczenia wspierającego  Przysługuje od       
95-100220% renty socjalnej01.01.2024 r.
90-94180% renty socjalnej01.01.2024 r.
87-89120% renty socjalnej01.01.2024 r.
85-86120% renty socjalnej01.01.2025 r.Po spełnieniu dodatkowych warunków także od 1.01.2024 r. Informacji na ten temat udziela ZUS.
80-8480% renty socjalnej01.01.2025 r.
78-7960% renty socjalnej01.01.2025 r.
75-7760% renty socjalnej01.01.2026 r.
70-7440% renty socjalnej01.01.2026 r.
69 i mniejświadczenie wspierające nie przysługuje 

 Nie jest możliwe łączenie pobierania świadczenia wspierającego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Powyższa informacja nie stanowi źródła prawa i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 •  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429)

tekst ustawy dostępny na stronie dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2023/pozycja/1429

 •  Świadczenie wspierające:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach