Tryb udzielania pomocy

Jak uzyskać wsparcie z pomocy społecznej w GOPS?
Jeżeli rodzina lub osoba znajdzie się w trudnej sytuacji, z którą sama sobie nie radzi może zwrócić się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach.
Zgłoszenia może dokonać osoba zainteresowana lub inna osoba lub instytucja za zgodą rodziny lub osoby potrzebującej wsparcia. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu np. na wniosek pracownika socjalnego.
Pamiętaj! Zakres przyznanego wsparcia jest zależny od wielu czynników, indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych GOPS w danym zakresie oraz zgodności pomocy z celami pomocy społecznej.
Pracownik socjalny po dokonaniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.
Etapy przyznania świadczenia z pomocy społecznej
 • zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy do pracownika socjalnego przez osobę zainteresowaną, bądź inną osobę, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  Może się odbyć:

  • osobiście,
  • pisemnie,
  • drogą elektroniczną
 • sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu,
  w celu ustalenia aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowania planu pomocy zgodnie z wnioskiem;
 • wydanie decyzji osobie ubiegającej się o pomoc;
 • realizacja przyznanego świadczenia.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Uwaga! Brak zgody osoby zainteresowanej na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.
Pamiętaj! Wszelkie informacje, jakie zostaną przekazane pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ścisłą ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie w celach dotyczących przyznania świadczeń.
Strona występująca o pomoc powinna dysponować dokumentami pozwalającymi ustalić jej dane personalne oraz informacje istotne jak: sytuacja rodzinna, materialna, stan zdrowia.

Pracownik socjalny może również prosić o złożenie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Na tej podstawie wspólnie z osobą występującą o pomoc zostaje ustalony plan pomocy.

Ważne! W razie wystąpienia dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu udokumentowanego przez podopiecznego pomocy społecznej, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.