Poradnictwo psychologiczne i prawne

NIEODPŁATNA POMOC PSYCHOLOGA

Pomoc psychologiczna udzielana jest w postaci konsultacji indywidualnych oraz poradnictwa specjalistycznego osobom i rodzinom korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach.

Konsultacje psychologiczne mają na celu wparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, lokal 2A (parter)

Czynny od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30; tel. 83 352 77 84
e-mail: pomocprawna@pra.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem, przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
– wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
– przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
– nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać z porad?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 83 352 77 84 lub poprzez e-mail:
pomocprawna@pra.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.