Składki emerytalne i rentowe

Składki emerytalne i rentowe są przyznawane w przypadku konieczności sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny i osoba opiekująca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.
Kto może się ubiegać o składki?

Prawo do ubiegania się do składek emerytalnych i rentowych przysługuje osobie rezygnującej z pracy, z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny. Dochód osoby opiekującej się nie może przekroczyć 150% kwoty kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie oraz nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Terminy i sposób załatwiania sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.