Zasiłek stały

Zasiłek stały – świadczenie o charakterze obligatoryjnym, przyznawane na czas posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub na stałe w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym.

Kto może się ubiegać?

Osoba posiadająca umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i której dochód jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, lub znacznym, wiek poprodukcyjny, brak własnego dochodu lub gdy jest niższy od kryterium osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu (wniosek pracownika socjalnego). Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i na tej podstawie przyznaje tą formę pomocy oraz wydana jest decyzja administracyjna. Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 K.P.A. nie później niż w ciągu miesiąca.