Zasiłek celowy

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy. Przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, drobnych napraw w mieszkaniu oraz pokrycia kosztów pogrzebu, a także na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy

Osoba lub rodzina, która własnym staraniem nie może zabezpieczyć występujących potrzeb a dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 776 zł netto, w rodzinie na osobę 600 zł netto.

W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach może być udzielona pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego przy przekroczeniu kryterium dochodowego.

W celu umożliwienia osobie wyjścia z systemu pomocy społecznej może być udzielona pomoc w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. W tym przypadku osoba zainteresowana składa stosowne dokumenty.