Dokumenty do pobrania

Aby uzyskać dostęp do konkretnego wzoru świadczenia, należy skopiować link i umieścić go w przeglądarce internetowej.

 • Wniosek do Karty Dużej Rodziny + załączniki :

file:///C:/Users/Admin/Desktop/wniosek%20KDR.pd

file:///C:/Users/Admin/Desktop/KDR%20w%C5%82adza%20rodzicielska.pdf

file:///C:/Users/Admin/Desktop/KDR%20szko%C5%82a.pdf

 • Oświadczenie, które potrzebne  jest do zmiany sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na wypłatę na wskazane przez klienta konto bankowe:

https://gopsborki.pl/wp-content/uploads/2020/03/20200316134924610-1.pdf

 • Oświadczenie – stypendia szkolne:

Oświadczenie stypendia

I. Świadczenie Dobry Start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wzór wniosku obowiązujący od 1 sierpnia 2019 r.

 • Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start: 

 file:///C:/Users/Admin/Downloads/Wniosek_o_%C5%9Bwiadczenie_dobry_start_15_lipca_2019_r.pdf 

 • Załącznik do wniosku:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Za%C5%82%C4%85cznik_do_wniosku_dobry_start_15_lipca_2019.pdf

II. Świadczenie wychowawcze – wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019 r.:

 • Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/SW-1.pdf

 • Załącznik do wniosku:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/SW-1Z.pdf

III. Zasiłek rodzinny:

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

file:///C:/Users/malgorzata.makosz/Downloads/SR_-1__v7_c.pdf

 • Załącznik do wniosku:

 

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych  w  art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e  i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.):

 

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 

 • Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przez uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego:

 

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym:

 

 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania:

 

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe):

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/SR_25_pop_19.06.19%20(2).pdf

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/SR_25_pop_19.06.19%20(1).pdf

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/o%C5%9Bwiadcz_gospodarstw_roln_jednoraz_zapom.pdf

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.):

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZSR_053%20(2).pdf

V. Zasiłek pielęgnacyjny: 

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/SR_34.pdf

VII. Świadczenie pielęgnacyjne: 

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/SR_55.pdf

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/o%C5%9Bwiadczenie_istyt_ca%C5%82od_utrz_%C5%9AP%20(1).pdf

VIII. Świadczenie rodzicielskie:

 • Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/SR_75.pdf

IX. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”:

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Wniosek_Za_zyciem.pdf

X. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego—wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZA%C5%81%C4%84CZNIK_DO_WNIOSKU_FA.pdf

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach świadczenie określonych w art. 27, art. 30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.poz.361, z późn.zm.):

file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZFA_033.pdf

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/O%C5%9Bwiadczenie_gospod_roln_FA.pdf

 • Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności  egzekucji alimentów:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/O%C5%9Bwiadczenie_o_bezskuteczno%C5%9Bci_aliment%C3%B3w.pdf

 • Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA.pdf

 • Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf