Od 20 kwietnia łagodzenie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa (I etap):

 • do sklepów o powierzchni →mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4
 • w sklepach o powierzchni →większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
 • przemieszczanie się w celach rekreacyjnych – możliwość wejścia do lasu, parku, jazdy na rowerze
 • uczestnictwo w obrzędach religijnych – na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
 • osoby powyżej 13. roku życia mogą przebywać na ulicy bez opieki dorosłego

Zmiana sposobu wypłaty świadczeń.

Szanowni Mieszkańcy!
Ze względu na epidemię konieczna jest zmiana sposobu wypłaty świadczeń z wypłaty w kasie na wypłatę na wskazane przez klienta konto bankowe. Prosimy o pobranie wzoru oświadczenia i po wypełnieniu niezwłoczne dostarczenie osobiście lub drogą e-mailową  na adres: gops@gminaborki.pl
Wzór oświadczenia:

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.

GOPS w Borkach informuje, iż od dnia dzisiejszego, tj.  16 kwietnia w całej Polsce został wprowadzony obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Możemy w tym celu użyć maseczki, którą można kupić albo zrobić samodzielnie,  zakrywać usta i nos za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki. Nakaz zakrywania ust i nosa ma obowiązywać podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego. Obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Więcej informacji w rozporządzeniu:

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa .

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Pomoc udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych (świadczenie 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną na okres nie dłuższy niż 3 miesiące).

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno- wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez System Obsługi Wsparcia (→system SOW) od dnia 10 kwietnia bieżącego roku. Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym, nie później jednak niż do 4 września 2020 roku. W systemie mogą złożyć wniosek również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku przez system SOW wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl.

Powstaje aplikacja ProteGo, która pomoże w walce z epidemią

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pracę nad aplikacją, która za pomocą łączności bluetooth będzie kontrolować możliwość zakażenia koronawirusem. Twórcy już teraz zachęcają innych programistów i testerów do jej sprawdzenia.

Aplikację ProteGo zaprojektowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje społeczność polskich programistów, projektantów, grafików i testerów. To narzędzie tworzone na czas wychodzenia z najpoważniejszych obostrzeń wprowadzonych do walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Celem tego rozwiązania jest kontrola nad rozprzestrzenianiem się choroby.

Aplikacja będzie wykorzystywała technologię bluetooth tworząc sieć połączeń między użytkownikami, jednak nie będzie gromadzić danych ani śledzić ich położenia. Po zainstalowaniu aplikacji konieczne będzie stałe działanie funkcji bluetooth, co umożliwi naszemu urządzeniu łączność z innymi i zapamiętywanie tych, z którymi mieliśmy kontakt. Dane o napotkanych urządzeniach będą przechowywane przez dwa tygodnie. W przypadku zachorowania osoby zarejestrowanej w systemie, aplikacja poinformuje o możliwym ryzyku. Informacja o potencjalnym ryzyku będzie pochodzić od samego zarażonego, który w pełni anonimowo powinien zmienić swój status w aplikacji.

WAŻNE! Poprzez aplikację nie dowiemy się, kto zachorował. Dowiemy się za to, że jesteśmy w grupie ryzyka i powinniśmy odbyć kwarantannę.

Więcej informacji → https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zycie-po-kwarantannie–przetestuj-protego

Aplikacja mobilna “Twój Parasol”- dla osób doświadczających PRZEMOCY w rodzinie.

GOPS w Borkach przypomina, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło bezpłatną aplikację mobilną „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Więcej informacji → https://twojparasol.com/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, iż z uwagi na sytuację wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19  od dnia 14 kwietnia (wtorek) do dnia 17 kwietnia (piątek) zadania statutowe będą realizowane wyłącznie w systemie niestacjonarnym.

Uprasza się o kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej (gops@gminaborki.pl), skrzynki e-puap oraz w sprawach pilnych telefonicznie (kierownik GOPS: 695 446 473, telefon alarmowy: 511 552 890).

Prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z apelem o bezwzględne przestrzeganie zaleceń obowiązujących na terenie kraju rekomendujących stosowanie wzmożonych środków ostrożności z wykorzystaniem masek ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekujących oraz ograniczających aktywność społeczną  do niezbędnego minimum.

CHROŃ ŻYCIE – ZOSTAŃ W DOMU!

Obfitych łask i błogosławieństw,
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych,
z radosnym Alleluja…

życzy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Borkach

wraz z pracownikami