Wypłata dodatku węglowego

Uwaga Informacja!

Wypłata dodatku węglowego odbędzie się 29.12.2022 r (czwartek). Osoby, które wskazały numer konta bankowego otrzymają w tym dniu przelew. Natomiast osoby, które nie posiadają numeru konta bankowego są proszone o odebranie dodatku w kasie urzędu gminy od godziny 8.30.

Przypominamy również, że w czwartki Urząd Gminy otwarty jest do godziny 17.00

21.11.2022 r. – DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

„Pracownik socjalny to nie tylko zawód. To misja.

 To nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg.

Nasza praca to wyzwania, odpowiedzialność, a czasem niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki Naszym działaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję. Wiemy, że jesteśmy potrzebni”

Zawód pracownika socjalnych nie należy do łatwych. Nasi klienci mają różne oczekiwania i potrzeby. Nie zawsze jest przyjemnie. Mimo to praca daje Nam wiele radości i satysfakcji. 

Praca wymaga od Nas wiedzy z wielu dziedzin,  a także znajomości przepisów prawa oraz współpracy z wieloma instytucjami.

 W pracy uczymy się także siebie i rozwijamy swoją osobowość. 

Głównym problemem są oczekiwania ludzi i często niemożność zaspokojenia wszystkich zgłaszanych potrzeb.

 Odczuwamy satysfakcję, gdy osoba lub rodzina poradziła sobie z własnymi problemami.

Zespół Interdyscyplinarny

Co to jest zespół interdyscyplinarny?

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.


Zespół powoływany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dodatek elektryczny

Dodatek eklektyczny

Dodatek elektryczny to kolejne  – świadczenie mające pomóc gospodarstwom domowym w opłaceniu rosnących kosztów ogrzewania. Kto będzie mógł skorzystać z dodatku? Jaka jest jego wysokość? Kiedy będzie można złożyć wniosek? Wszystkie odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Kto będzie mógł skorzystać z dodatku elektrycznego?

Świadczenie będzie przeznaczone dla gospodarstw domowych, których podstawowym źródłem ciepła jest ogrzewanie elektryczne lub pompy ciepła.

⚠ Jeśli gospodarstwo domowe posiada kilka źródeł ogrzewania, a złożyło wniosek lub został już przyznany dodatek do innego paliwa, to nie otrzyma dofinansowania do ogrzewania energią elektryczną. ⚠

Czy dodatek elektryczny jest uzależniony od kryterium dochodowego?

Nie. Wypłata dodatku elektrycznego nie jest zależna od kryterium dochodowego.

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość świadczenia będzie zależała od zużycia energii elektrycznej. Gospodarstwa domowe będą mogły otrzymać:

  • 1000 zł – przy zużyciu poniżej 5 MWh,
  • 1500 zł – przy zużyciu powyżej 5 MWh.

Podstawą do otrzymania pomocy finansowej w ramach dodatku elektrycznego będzie złożenie poprawnie wypełnionego wniosku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dodatek elektryczny nie jest możliwe bez wcześniejszego złożenia deklaracji źródeł ciepła (CEEB) .

Kiedy złożyć wniosek?

Według projektu ustawy, wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku.

Kiedy dodatek elektryczny będzie wypłacany?

Pieniądze w ramach świadczenia trafią na konta wnioskujących najpóźniej do 31 marca 2023 roku.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2023

Nabór wniosków – Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

W związku z możliwością składania wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41 do dnia 30 listopada 2022r., w  godzinach pracy Ośrodka: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Wypłata dodatku węglowego

Drodzy Mieszkańcy Gminy Borki,

informujemy, iż w dniu 05.10.2022 r. gmina rozpocznie wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy będzie wypłacany w Kasie Urzędu Gminy Borki od godziny 10.00, natomiast osobom, które podały we wniosku numer konta bankowego, będzie realizowany w tym dniu przelew .

Bank Żywności

❗️❗️❗️ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności w Sitnie odbędzie się:

w poniedziałek i wtorek (26-27.09.2022 r.)

od godz. 10.00 do godz. 13.00 w Domu Ludowym w Sitnie.

Wniosek na dodatek do ogrzewania do innych niż węgiel źródeł ciepła (pelet, drewno, LPG, olej)

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW
NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁ KORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

GOPS W Borkach informuje o możliwości składania wniosków w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, gazem LPG lub olejem opałowym.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U z 2022 r., poz.1967). Zgodnie z tym aktem prawnym gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w wysokości:

  1. 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  2. 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  3. 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  4. 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złoży taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach – pokój nr. 3 i 5.

Przedłużenie terminu wypłat dodatku węglowego

W związku ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Borki wnioskami o przyznanie dodatku węglowego, informujemy, że rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w terminie wydłużonym o kolejne 30 dni – stosownie do art. 35 § 3 KPA.

Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków jest oczekiwanie na środki finansowe.

Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.