Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach przekazuje informację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, że w grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej :

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Nabór wniosków – edycja 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

– edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje o rozpoczęciu wstępnej rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który będzie realizowany przez tut. Ośrodek w roku 2024.

Wcześniejsze zgłoszenia adresatów programu pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Borki zabezpieczyć na ten cel środki  finansowe na rok 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć 3 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym: 

    1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej; 

    2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról 

w rodzinie; 

    3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

    4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się 

z otoczeniem.

Program skierowany jest do:

    1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

    2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

        a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

        b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

        c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgodnie z zaleceniami określonymi w Programie, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osób:

    a. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

    b. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

    c. z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Kwalifikacje osób świadczących usługi asystencji osobistej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

                1. niebędące 

– członkami rodziny* uczestnika;

– opiekunami prawnymi uczestnika;

– osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. 

*za członków rodziny uczestnika uznaje się: wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu; osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

                2. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach:

                    a. asystent osoby niepełnosprawnej;

                    b. opiekun osoby starszej;

                    c. opiekun medyczny;

                    d. pedagog;

                    e. psycholog;

                    f. terapeuta zajęciowy;

                    g. pielęgniarka;

                    h. siostra PCK;

                    i. fizjoterapeuta.

lub 

        2.1. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie* w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; 

* posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie 

z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu. 

lub 

        2.2. wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).

WAŻNE:

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień z 2.2. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień 2 lub 2.1.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci 

z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

    1. zaświadczenie o niekaralności;

    2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

    3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni w siedzibie i w godzinach pracy Ośrodka bądź pod numerem tel. (81) 857- 42-77. 

Osoby chętne do skorzystania z Programu powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach do dnia 12.09.2023 r.

Link:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

GOPS informuje, że w dniach od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borki.

Nabór wniosków w ramach Programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:    https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fobjects/download/1340102/zalacznik-nr-7-do-programu-ow-2023-docx.html

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia
o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 3 .

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

Nabór wniosków w ramach Programu

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

 edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Borki w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, tj.:

  1. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami łącznie: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. dorosłym osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) orzeczenia równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług asystencji osobistej celem zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne, zwiększenia szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 7 do Programu:   

https://www.gov.pl/attachment/13c78777-89ab-4d1a-9911-4ea742ea1f0a

 Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia  o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 24 lutego 2023 r. do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 81 857 42 77.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki:

https://www.gov.pl/attachment/79bb13f3-aaf6-471f-996f-3ebe89120cf5

Dożywianie dla dzieci w szkole

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 do 16 stycznia 2023 roku, będą przyjmowane wnioski na dożywianie w szkole na drugi semestr szkolny.

Prosimy o dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów i złożenie ich razem z wnioskiem.

Dochód liczony będzie za miesiąc grudzień 2022 r.

Wypłata dodatku węglowego

Uwaga Informacja!

Wypłata dodatku węglowego odbędzie się 29.12.2022 r (czwartek). Osoby, które wskazały numer konta bankowego otrzymają w tym dniu przelew. Natomiast osoby, które nie posiadają numeru konta bankowego są proszone o odebranie dodatku w kasie urzędu gminy od godziny 8.30.

Przypominamy również, że w czwartki Urząd Gminy otwarty jest do godziny 17.00