GOPS w Borkach informuje, że stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny wypłacony będzie w dniu 9 grudnia 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościamiℹ♿🗓3 GRUDNIA – MIĘDZYANORODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.Ustanowione w ➡️1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto wyznacza cykl corocznych podsumowań w krajach członkowskich i wytyczenie działań, umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.

ℹ Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, liczba niepełnosprawnych mieszkańców Polski stanowi około 4,7 mln osób, czyli ➡️12,2 % ludności kraju. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia natomiast, z pewną formą niepełnosprawności na świecie żyje około 1 miliard ludzi. Na dodatek, grupa osób dotkniętych tym problemem wzrasta w przypadku starzejących się społeczeństw, gdzie ograniczenia związane z wiekiem są doświadczeniem coraz szerszej części ludności. Dlatego odpowiednie przystosowania dla osób z ograniczoną sprawnością stają się celem normatywnym działań i jakością współczesnego egalitarnego oraz przewidującego społeczeństwa.

ℹ♿ Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Wśród mieszkańców Polski jako najczęstsze jej przyczyny są wymieniane ➡️choroby układu krążenia, narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Dalej pod względem częstotliwości występowania problemu plasują się uszkodzenia narządów słuchu lub wzroku, upośledzenia i choroby psychiczne. Ze strony instytucjonalnej wymagają wdrażania działań wyrównujących szanse: odpowiedniego podejścia dla efektywnej edukacji, regulacji w sferze zawodowej, przestrzeni publicznej i życiu codziennym w odpowiedzi na potrzeby związane z konkretną odmiennością.

ℹ Koncepcja niepełnosprawności wiąże się z dwoma sprzecznymi modelami. W odróżnieniu od postrzegania jej jako niedoboru czy anormalności (w podejściu medycznym), społeczne podejście interaktywne opisuje niepełnosprawność jako różnicę, która sama w sobie nie jest negatywna, tylko obojętna. Wynikające z niej ograniczenia natomiast wywodzą się ze wzajemnej relacji między zdrowiem człowieka a społeczeństwem i otaczającym środowiskiem. Podczas Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (World Health Aseembly) w 2001 roku została przyjęta Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która określa niepełnosprawność jako problem całej ludzkości, a nie jednostek. Doświadczenie pogorszenia zdrowia może dotknąć każdej osoby, dlatego ciężar związanych z nim problemów jest wspólny i nie może spadać na mniejszości społeczne.

ℹ Żeby skuteczniej chronić prawa osób niepełnosprawnych, m.in. do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym, w 2006 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Znalazły się w niej oprócz wyżej wymienionych regulacje związane z dostępem do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, informacji i komunikacji. Państwa-strony, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do wdrażania jej postanowień i opracowania mechanizmu, z tytułu którego będą chronione gwarantowane przez Konwencję prawa. Polska ratyfikowała porozumienie dwa lata temu i wkrótce mija termin przedstawienia Komitetowi ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych sprawozdania z podjętych działań. Biuro Rzecznika do Praw Obywatelskich do 10 grudnia zaprasza w związku z tym na konsultacje społeczne, których celem jest weryfikacja i ewentualne uzupełnienia czy poprawki na podstawie uwag osób związanych z zagadnieniem niepełnosprawności (treść ogłoszenia).

ℹ Międzynarodowemu Dniu Osób Niepełnosprawnych co roku patronuje określony temat przewodni. Tegoroczne hasło brzmi ➡️„Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii” (Sustainable Development: The Promise of Technology”. Trzy komponenty, na których się opiera to: cele zrównoważonego rozwoju włączające osoby niepełnosprawne, strategie zmniejszania ryzyka katastrofy i postępowania w stanach alarmowych oraz tworzenie środowiska umożliwiającego pracę. Technologie oferują dostęp do informacji i ułatwienia komunikacyjne, które przyczyniają się do włączenia osób niepełnosprawnych w proces rozwoju społeczeństwa. Wspierają wczesne systemy powiadamiania i ograniczania ryzyka w sytuacjach alarmowych, zagrażających zdrowiu lub życiu, na które osoby z niepełnosprawnością są narażone od 2 do 4 razy bardziej niż osoby bez dysfunkcji. Wspomagają zatrudnianie osób niepełnosprawnych poprzez możliwość wykorzystania rozwiązań adaptacyjnych, dzięki czemu mogą one skorzystać z możliwości wykonywania różnych zawodów.Strategie integrowania osób niepełnosprawnych w życie społeczne mają szczególne znaczenie, zważywszy na fakt, że ograniczenia fizyczne, umysłowe czy sensoryczne dotykają obecnie około ➡️10% światowej populacji. Wysoki poziom bezrobocia, brak dostępu do odpowiedniego wykształcenia czy opieki zdrowotnej, nieodpowiednie przystosowania środowiskowe oraz stereotypowe przekonania to główne przeszkody w osiągnięciu pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Poświęcone danemu zagadnieniu święto stwarza okazję do budowania przeświadczenia, że usuwanie tych ograniczeń i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania dla osób z różnymi kategoriami sprawności, jest celem wzbogacającym społeczność i przynoszącym obustronne korzyści.

📚📕😊Praktyczny poradnik savoir – vivrewobec osób niepełnosprawnych:http://niepelnosprawni.sggw.pl/MPIPS_Savoir_vivre.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że jutro w dniu 23 listopada od godz.9.00 🕘 wypłacane będą świadczenia z pomocy społecznej, natomiast 25 listopada świadczenia rodzinne oraz wychowawcze.

ℹℹℹObsługę świadczenie z programu Rodzina 500 plus przejmie ZUS Wypłatę świadczenia przejmie ZUS.

➡️ Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

➡️ Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają, że ZUS będzie stopniowo przejmował program “Rodzina 500 plus”. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

➡️ Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu “Rodzina 500 plus” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie – jak dotąd – samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Różowy Październik, miesiąc walki z rakiem piersi 🤝

Nowotwór piersi należy do najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych na świecie. Co roku rozpoznaje się go u 1,7 mln kobiet, w tym ok. 18 tys. w Polsce.

Rak piersi to także najpopularniejsza przyczyna zgonów kobiet (15%) – coraz częściej przedwczesnych. Co roku z tej przyczyny umiera pół miliona kobiet na całym świecie. 80% wszystkich przypadków zachorowań dotyczy kobiet po 50. roku życia (po menopauzie). Jednak w ostatnich latach istotnie zwiększa się liczba zachorowań także w grupie młodszej (20-49 lat).

Kto jest bardziej narażony na raka piersi?

Szczególnie czujne powinny być panie, które:

🌸 skończyły 50. r.ż.

🌸 palą papierosy,

🌸stosują doustną antykoncepcję przez wiele lat,

🌸mają nadwagę,

🌸codziennie piją alkohol lub piją rzadziej, ale w dużych ilościach.

Pamiętajmy, że rak piersi jest w 100% wyleczalny, jeśli zostanie wcześnie wykryty!

Dzień Dziecka Utraconego – 15 października

Od 1988 na świecie i od 2004 roku w Polsce 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. W Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się idea tego dnia, nosi on nazwę Dnia Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych.

15 października w wielu miastach Polski odbywają się msze w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców. Dzień ten stał się dla wielu osieroconych rodziców dniem nie tylko wspólnoty w cierpieniu, ale i wspólnoty w nadziei, tej osobistej, ale i tej na zmianę postrzegania ich tragedii w społeczeństwie.

15 października- Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

W dniu 15 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Białej Laski, w którym temat osób borykających się z dysfunkcjami narządu wzroku jest szczególnie podkreślany. Dzień ten ma charakter również edukacyjny i informacyjny.

Międzynarodowy Dzień Białej Laski zwany również Międzynarodowym Dniem Niewidomych  to szczególne święto obchodzone co roku 15 października,  które ma za zadanie przypomnieć nam o codziennych problemach osób z dysfunkcjami wzroku.

Osoby niewidome i niedowidzące są nierozerwalnym ogniwem naszego społeczeństwa i stanowią niepodważalny autorytet w zakresie pokonywania trudności codziennego życia. Dlatego dzień ten jest okazją do przypomnienia opinii publicznej, środkom masowego przekazu, problematyki tych osób oraz złożenia im najpiękniejszych życzeń, dużo zdrowia, spełnienia marzeń prywatnych oraz zawodowych a także uśmiechu na twarzy każdego dnia.

Co przysługuje osobom niewidomym i słabowidzącym:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1576804

2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

Ustanowiony w 2006 roku, zakłada szerzenie idei życia bez przemocy, w duchu tolerancji i pokoju.

ℹ Czym jest przemoc w rodzinie i kiedy możemy mówić o przestępstwie?

Zgodnie z ustawą należy przez to rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

ℹJakie są rodzaje takiej przemocy?

Tą najbardziej zauważalną jest ➡️przemoc fizyczna. Popychanie, kopanie, duszenie, bicie – jednym słowem zadawanie bólu zagrażającego zdrowiu, a w skrajnych przypadkach, nawet życiu ofiary, są głównymi elementami tego rodzaju przemocy.

Już nie tak oczywista, bo nie zostawiająca śladów na ciele, jest ➡️przemoc psychiczna. W tym przypadku, skutki aktów agresji odkładają się w psychice osoby pokrzywdzonej. Tu można wymienić: poniżanie, wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, stosowanie gróźb oraz odseparowanie od rodziny i znajomych.

Temu wszystkiemu czasem towarzyszy➡️ przemoc seksualna. Są to sytuacje, kiedy sprawca, w celu zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, wymusza na drugiej osobie nieakceptowane przez nią zachowania.

Ostatni rodzaj dotyczy ➡️przemocy ekonomicznej i rażącego zaniedbania wobec członków rodziny. Te dwa aspekty przemocy związane są z obowiązkiem sprawowania należytej pieczy nad rodziną, szczególnie dziećmi. Przykłady dotyczą: niezaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, pozbawienia jej członków ubrania, jedzenia, schronienia, czy braku zainteresowania rozwojem, higieną i problemami najmłodszych członków rodziny, a nawet odbierania ofierze zarobionych pieniędzy.

1 października – Międzynarodowy Dzień Seniora🧓👴👵🌷

Drodzy Seniorzy!

Z okazji Waszego święta

pragniemy życzyć Wam dużo zdrowia i wielu lat życia,

wypełnionych radością, satysfakcją, szacunkiem i troską młodych pokoleń.

Niech Wasz kapitał intelektualny i życiowy będzie zawsze doceniany.

I aby nikt z Was nie czuł się samotny i opuszczony…

p.o. Kierownika GOPS w Borkach – Nina Czarnecka – Bajda

z pracownikami.