Przedłużenie terminu wypłat dodatku węglowego

W związku ze złożonymi przez mieszkańców Gminy Borki wnioskami o przyznanie dodatku węglowego, informujemy, że rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w terminie wydłużonym o kolejne 30 dni – stosownie do art. 35 § 3 KPA.

Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosków jest oczekiwanie na środki finansowe.

Ponadto trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Stypendium szkolne

GOPS informuje, że w dniach od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borki.

Ważna informacja!

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Zgodnie z zapisem ustawy w jednym domu jednorodzinnym opalanym przez jeden kocioł na węgiel, mogą mieszkać członkowie rodziny prowadzący oddzielne gospodarstwa domowe i każde z tych  gospodarstw może złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 1- 2. 09.2022 r. (czwartek -piątek) nie będą przyjmowane wnioski na dodatek węglowy.

Dobry Start

Od 1 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną o świadczenie 300+ z programu Dobry Start.

Świadczenia z programu Dobry Start trafiają do rodziców wyłącznie na konta bankowe.

​​​​​​​Program „Dobry start” w 2022 r. to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia.

Rodzic składa wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry Start” za pośrednictwem:

👉portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

👉portalu Emp@tia,

👉bankowości elektronicznej.

Dodatek węglowy

Szanowni mieszkańcy Gminy Borki!

W związku z podpisaniem w dniu 16.08.2022 r. przez Ministra Klimatu i Środowiska rozporządzenia określającego wzór wniosku o dodatek węglowy, informujemy, iż od dnia 17.08.2022 r. przyjmowane są wnioski o dodatek węglowy.

Wnioski dostępne są w biurze GOPS Borki oraz pod podanym linkiem.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy o podanie niezbędnych danych do wypełnienia wniosku( dane członków rodziny, nr. PESEL, nr. TELEFONU, nr. KONTA BANKOWEGO), oraz dołączenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła ( do pobrania w USC)

Informujemy także, że wnioski będą przyjmowane  wg.  następującego harmonogramu:

Poniedziałek  – 8.00 – 12.00

Wtorek  – 8.00 – 12.00

Środa  – 8.00 – 12.00

Czwartek  – 8.00 – 12.00

Piątek  – 8.00 – 12.00

Materiały na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce

Plakaty (w wersji elektronicznej) informacyjne w języku angielskim i języku ukraińskim z kodami QR, które wysiedleńcy z Ukrainy mogą skanować, tak by pobrać przygotowane dla nich materiały na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce. Materiały zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z innymi resortami oraz EUAA.

Ważna informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że od

01.08.2022 r. do 12.08.2022 r. będą przyjmowane wnioski o dożywanie dzieci w szkole.

Jednocześnie przypominamy o konieczności dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Bank Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawanie żywności dla osób korzystających z Banku Żywności w Sitnie odbędzie się:

w czwartek (09.06.2022r.)

od godz. 14 do godz. 17.00 w biurze GOPS w Borkach.