Opieka wytchnieniowa – edycja 2024


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, iż w 2024 roku zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w dwóch formach:   

1.    w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku,    

2.    w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni w ciągu roku.    

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny. 

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borkach od 6 listopada 2023 r. do dnia 13 listopada 2023 r.


 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024