Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

ℹ♿🗓3 GRUDNIA – MIĘDZYANORODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.
Ustanowione w ➡️1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ święto wyznacza cykl corocznych podsumowań w krajach członkowskich i wytyczenie działań, umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
ℹWedług Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku, liczba niepełnosprawnych mieszkańców Polski stanowi około 4,7 mln osób, czyli ➡️12,2 % ludności kraju. Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia natomiast, z pewną formą niepełnosprawności na świecie żyje około 1 miliard ludzi. Na dodatek, grupa osób dotkniętych tym problemem wzrasta w przypadku starzejących się społeczeństw, gdzie ograniczenia związane z wiekiem są doświadczeniem coraz szerszej części ludności. Dlatego odpowiednie przystosowania dla osób z ograniczoną sprawnością stają się celem normatywnym działań i jakością współczesnego egalitarnego oraz przewidującego społeczeństwa.
ℹ♿Niepełnosprawność jest określana jako długotrwały stan, w którym występują ograniczenia w funkcjonowaniu człowieka, wynikające z obniżenia sprawności fizycznej lub psychicznej albo odchyleń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Wśród mieszkańców Polski jako najczęstsze jej przyczyny są wymieniane ➡️choroby układu krążenia, narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Dalej pod względem częstotliwości występowania problemu plasują się uszkodzenia narządów słuchu lub wzroku, upośledzenia i choroby psychiczne. Ze strony instytucjonalnej wymagają wdrażania działań wyrównujących szanse: odpowiedniego podejścia dla efektywnej edukacji, regulacji w sferze zawodowej, przestrzeni publicznej i życiu codziennym w odpowiedzi na potrzeby związane z konkretną odmiennością.
ℹKoncepcja niepełnosprawności wiąże się z dwoma sprzecznymi modelami. W odróżnieniu od postrzegania jej jako niedoboru czy anormalności (w podejściu medycznym), społeczne podejście interaktywne opisuje niepełnosprawność jako różnicę, która sama w sobie nie jest negatywna, tylko obojętna. Wynikające z niej ograniczenia natomiast wywodzą się ze wzajemnej relacji między zdrowiem człowieka a społeczeństwem i otaczającym środowiskiem. Podczas Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (World Health Aseembly) w 2001 roku została przyjęta Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która określa niepełnosprawność jako problem całej ludzkości, a nie jednostek. Doświadczenie pogorszenia zdrowia może dotknąć każdej osoby, dlatego ciężar związanych z nim problemów jest wspólny i nie może spadać na mniejszości społeczne.
ℹŻeby skuteczniej chronić prawa osób niepełnosprawnych, m.in. do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym, w 2006 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Znalazły się w niej oprócz wyżej wymienionych regulacje związane z dostępem do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, informacji i komunikacji. Państwa-strony, które ratyfikowały konwencję, są zobowiązane do wdrażania jej postanowień i opracowania mechanizmu, z tytułu którego będą chronione gwarantowane przez Konwencję prawa. Polska ratyfikowała porozumienie dwa lata temu i wkrótce mija termin przedstawienia Komitetowi ONZ ds. praw osób niepełnosprawnych sprawozdania z podjętych działań. Biuro Rzecznika do Praw Obywatelskich do 10 grudnia zaprasza w związku z tym na konsultacje społeczne, których celem jest weryfikacja i ewentualne uzupełnienia czy poprawki na podstawie uwag osób związanych z zagadnieniem niepełnosprawności (treść ogłoszenia).
ℹMiędzynarodowemu Dniu Osób Niepełnosprawnych co roku patronuje określony temat przewodni. Tegoroczne hasło brzmi ➡️„Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii” (Sustainable Development: The Promise of Technology”. Trzy komponenty, na których się opiera to: cele zrównoważonego rozwoju włączające osoby niepełnosprawne, strategie zmniejszania ryzyka katastrofy i postępowania w stanach alarmowych oraz tworzenie środowiska umożliwiającego pracę. Technologie oferują dostęp do informacji i ułatwienia komunikacyjne, które przyczyniają się do włączenia osób niepełnosprawnych w proces rozwoju społeczeństwa. Wspierają wczesne systemy powiadamiania i ograniczania ryzyka w sytuacjach alarmowych, zagrażających zdrowiu lub życiu, na które osoby z niepełnosprawnością są narażone od 2 do 4 razy bardziej niż osoby bez dysfunkcji. Wspomagają zatrudnianie osób niepełnosprawnych poprzez możliwość wykorzystania rozwiązań adaptacyjnych, dzięki czemu mogą one skorzystać z możliwości wykonywania różnych zawodów.
Strategie integrowania osób niepełnosprawnych w życie społeczne mają szczególne znaczenie, zważywszy na fakt, że ograniczenia fizyczne, umysłowe czy sensoryczne dotykają obecnie około ➡️10% światowej populacji. Wysoki poziom bezrobocia, brak dostępu do odpowiedniego wykształcenia czy opieki zdrowotnej, nieodpowiednie przystosowania środowiskowe oraz stereotypowe przekonania to główne przeszkody w osiągnięciu pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Poświęcone danemu zagadnieniu święto stwarza okazję do budowania przeświadczenia, że usuwanie tych ograniczeń i tworzenie płaszczyzny do wspólnego funkcjonowania dla osób z różnymi kategoriami sprawności, jest celem wzbogacającym społeczność i przynoszącym obustronne korzyści.
📚📕 😊Praktyczny poradnik savoir – vivre
wobec osób niepełnosprawnych:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”

Uwaga❗ INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”
📢📢📢Gmina Borki oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach, informuje, iż  jest możliwość składania wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej składane w Narodowym lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ➡️Programu „Czyste Powietrze”.
ℹ Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach.
➡️Druki wniosków są dostępne w ośrodku oraz pod podanym adresem strony internetowej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000171301.pdf
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju i ograniczeniami w pracy urzędów, zwracamy się z prośba o korzystanie z podanego wyżej linku i składanie kompletnych i uzupełnionych wniosków.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: ☎️81 8574277 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: gops@gminaborki.pl

Potrzebni WOLONTARIUSZE!

“Kiedy pomagamy innym pomagamy sobie,
ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas…”
Flora Edwards
W związku z utrzymującą się epidemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki poszukujemy wolontariuszy, którzy wyrażą zgodę charytatywnie wesprzeć personel Domu Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku w opiece nad pensjonariuszami.

 

Mieszkańcy tej placówki to osoby w podeszłym wieku, schorowane i niepełnosprawne, które należą do grupy wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem.

Zakres zadań wolontariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Kocku polega na wykonywaniu podstawowych czynności o charakterze opiekuńczym, przede wszystkich takich jak karmienie. Wszyscy wolontariusze zostaną wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki itp.

Osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym w Borkach – telefon: (81) 8574277 lub 511 552 890

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – tym samym rozpoczynamy obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet rozpoczyna akcję 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie będą prowadzone różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji. W szesnastodniowe obchody wchodzi między innymi Światowy Dzień Aids i Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na 10 grudnia przypada zaś kulminacyjne wydarzenie, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

O przemocy wobec kobiet mówimy coraz więcej, ale cały czas za mało. Wciąż zbyt wiele z nas musi zmagać się z agresją, nienawiścią, niesprawiedliwością. 25 listopada to doskonała okazja, by o tym z całą mocą przypomnieć. Święto funkcjonuje od 1999 roku – wtedy uchwaliła je Organizacja Narodów Zjednoczonych

Informacja.

📣📣📣GOPS w Borkach informuje, że do 🗓 30 listopada 2020 r. należy ➡️ dostarczyć faktury do stypendium szkolnego.
➡️Jednocześnie przypominamy aby osoby wnioskujące o zasiłek rodzinny i stypendium szkolne zgłaszały się po odbiór decyzji