UODO ostrzega przed publikowaniem zdjęć dzieci w internecie.

Przed wyrażaniem zgody na publikację wizerunku dzieci zawsze warto pomyśleć o obecnych i przyszłych konsekwencjach takiego działania – przypomniał Urząd Ochrony Danych Osobowych.

„Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, jednakże nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych” – podkreśla UODO. „Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga także zezwolenia, jeśli stanowi on jedynie element przedstawionej całości, tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter zdjęcia” – dodano w komunikacie.

UODO zaznaczyło, że na gruncie ochrony danych osobowych podstawą przetwarzania wizerunku najczęściej jest zgoda, która musi precyzyjnie określać, jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku. Osoba wyrażająca zgodę musi zrobić to wprost oraz ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać.

Z kolei administrator tych danych ma obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, komu udziela tej zgody oraz jaki jest zakres przetwarzania danych. „Należy też pamiętać, że wycofanie takiej zgody musi być zaś równie łatwe, jak jej wyrażenie” – czytamy.

W komunikacie wskazano również, że przetwarzanie danych osobowych dziecka do lat 16 wymaga wyrażenia zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską. UODO podkreśliło, że nikt nie ma prawa wymuszać na rodzicach takiej zgody, a decyzja ta musi zostać podjęta przez nich swobodnie.

„Jeśli taka zgoda stanowi, np. wynika z postanowień umowy, to jest klauzulą niedozwoloną i nie jest ona wiążąca dla osoby, która ją wyraziła. Oznacza to, że zgody po prostu nie ma, a rozpowszechnianie wizerunku dziecka odbywa się bezprawnie i przysługują roszczenia ochronne” – zaznaczono.

„Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami, w sytuacji gdy chodzi o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, zgoda jednego z rodziców nie jest wystarczająca. Publikacja wizerunku dziecka w określonym miejscu i czasie należy do istotnych praw dziecka, dlatego w przypadku sporu pomiędzy rodzicami, zgodnie z art. 97 § 2 k.r.o., o sprawach istotnych dla dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy” – przekonuje UODO. (PAP)

APEL W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła się z apelem do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pilnego podjęcia zmian legislacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej. Apel ten podyktowany jest wciąż powtarzającymi się zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu pracowników socjalnych. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych ataków na pracowników pomocy społecznej. Do aktów przemocy doszło m.in. w Radomsku, Złotoryi, Zabrzu, Lublinie i Kaliszu.

Strona społeczna już co najmniej od 2018 r. postuluje wprowadzenie ustawowej powinności zagwarantowania przez pracodawców, organy władzy i administracji rządowej oraz samorządowej odpowiednich warunków dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom socjalnym, co powinno się odbywać w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. Federacja domaga się również ustawowych gwarancji dotyczących przeprowadzania systematycznych szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa i stanowiących naturalny element zapobiegania, który może pomóc uratować życie lub zdrowie pracowników w sytuacji kryzysowej.

Zmiany na gruncie wskazanej materii są zmianami długo oczekiwanymi przez środowisko. Apel jest swoistym wezwaniem do dialogu, mającym na celu wypracowanie skutecznych rozwiązań chroniących wskazaną grupę zawodową. Zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu pracowników socjalnych, pomimo incydentalnego charakteru, są brzemienne – skutki odczuwa nie tylko pracodawca, ale przede wszystkim ich rodziny.

Źródło:

http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/przywitanuie_malg.pdf

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet – tym samym rozpoczynamy obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet rozpoczyna akcję 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie będą prowadzone różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji. W szesnastodniowe obchody wchodzi między innymi Światowy Dzień Aids i Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na 10 grudnia przypada zaś kulminacyjne wydarzenie, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

O przemocy wobec kobiet mówimy coraz więcej, ale cały czas za mało. Wciąż zbyt wiele z nas musi zmagać się z agresją, nienawiścią, niesprawiedliwością. 25 listopada to doskonała okazja, by o tym z całą mocą przypomnieć. Święto funkcjonuje od 1999 roku – wtedy uchwaliła je Organizacja Narodów Zjednoczonych.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

W 2019 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność”.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Poradnictwo prawne – świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej.

Poradnictwo psychologiczne – świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu:

791-980-242.

Zapraszamy do korzystania z usług.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

 

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

                                    ZADZWOŃ

                                          + 48 222 309 900

 

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

– obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

– zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

– zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

– upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem

– promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

– informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne

 

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Odwiedź również nasze strony:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online