⚠️ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że w ŚRODĘ w dniu 13 kwietnia 2022 r. od godz. 8.30 🕘 wypłacane będą WSZYSTKIE świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz z Funduszu Alimentacyjnego. Prosimy o TERMINOWE zgłoszenie się po odbiór świadczeń❗️❗️❗️

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające schronienie uchodźcom z Ukrainy mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł dziennie od osoby.

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni nieodpłatne zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Wnioski o świadczenie  pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można pobrać oraz składać w:

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach
 • elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP – adres skrzynki podawczej: epuap.gov.pl  GOPSBORKI – (należy wybrać sprawy ogólne – pismo do urzędu ,wniosek taki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego),
 • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki.

 Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu składającego wniosek;
 • PESEL składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada lub rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane przez GOPS Borki w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. W celu uniknięcia nadużyć, GOPS ma prawo weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Pomoc dla Obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mający dzieci w wieku od 2 do 14 lat i przebywający na terenie Gminy Borki, proszeni są o zgłoszenie się po odbiór paczki na ul. Parkowa 35 w Radzyniu Podlaskim w dniu 02.04.2022 r. (sobota) od godz. 11.00, oraz po odbiór środków czystości, odzieży – itp. w dniach: Pon. 9.00-11.00, środa 15.00-17.00, piątek 9.00-11.00.

31 marca 2022 r. wypłata dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że I rata dodatku osłonowego wypłacana będzie 31 marca 2022 r. (czwartek). Wypłata I raty będzie wypłacana w Kasie Urzędu Gminy Borki. Dla osób, które podały we wniosku numer konta bankowego , będzie realizowany w tym dniu przelew.

Pomoc dla Poszkodowanych w wyniku wichury

Osoby poszkodowane zamieszkujące na terenie gminy Borki, których mienie w wyniku silnych wiatrów zostało uszkodzone, bądź zniszczone mogą ubiegać się o pomoc finansową. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 25.02.2022r.

Szczegółowe informacje, dotyczące uzyskania pomocy można uzyskać w Urzędzie Gminy Borki pod numerem (81) 8574208 lub Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem tel. (81) 8574277.

Zapraszamy!

📣📣📣17 marca 2022r Gmina Borki i GOPS w Borkach zapraszają na kolejne spotkanie z ekspertem ZUS, który pomoże Państwu założyć profil PUE. Dzięki temu profilowi będą Państwo mogli załatwić większość spraw w ZUS przez Internet 🖥 w tym złożenie wniosku na świadczenie z programu Rodzina 500+, oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

ℹℹℹ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zwraca się z prośbą o pilny odbiór decyzji z dożywiania dzieci w szkole.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że wnioski o dodatek osłonowy nie będą ❗ przyjmowane w czwartek i piątek (02-03.02.2022 r.)