Parlament Europejski w dniu 8 lipca 2020 r. przyjął rezolucję w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.

ℹ ♿Parlament Europejski 🇪🇺 w dniu 8 lipca 🗓 2020 r. przyjął rezolucję w sprawie praw osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin w dobie kryzysu związanego z pandemią
COVID-19.
Kryzys związany z pandemią COVID-19 i konieczność stosowania zasad podwyższonego reżimu sanitarnego, którego ważnym elementem jest utrzymywanie dystansu międzyosobowego, izolacja i wyraźne ograniczenie kontaktów społecznych może wpłynąć na potęgowanie negatywnych skutków segregacji społecznej oraz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyartykułowany problem przejawia się m.in. w odmowie prawa do leczenia lub umieszczaniu w zakładach izolacji bez możliwości odwiedzin bliskich czy powrotu do krewnych. Do obniżenia się jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną przyczynia się również narastający brak dostępu do placówek wspierających takie jak ośrodki opieki dziennej lub szkoły. W efekcie ich tymczasowego zamknięcia, ciężar opieki i działań o charakterze wspierająco-aktywizującym został przeniesiony na członków najbliższej rodziny osób z niepełnosprawnością, które zmagając się z bezpośrednimi skutkami sytuacji epidemicznej są równocześnie zmuszone do pokonywania licznych, towarzyszących barier wynikających z niedostosowania środowiska społecznego do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.
Przyjęta rezolucja wzywa Komisję Europejską do monitorowania jakości usług zdrowotnych i w obrębie pomocy społecznej pod kątem dostępności i zapobiegania wykluczeniu społecznego, sygnalizując jednocześnie szerokiemu gremium konieczność pochylenia się nad sytuacją grup osób o specjalnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną.